Logo UW

OPIS LOGO


Logo Uniwersytetu Warszawskiego to znak graficzny godła z napisem polskim, łacińskim lub angielskim obok godła (wersja podstawowa – pozioma) oraz znak graficzny godła z otaczającym go opisem w języku polskim, łacińskim lub angielskim (wersja uzupełniająca – okrągła). Logo Uniwersytetu Warszawskiego jest własnością uczelni i jest prawnie chronione. W celu ochrony przed niewłaściwym użyciem logo zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP oraz w Office for Harmonization in the Internal Market (europejska agencja ds. znaków towarowych) jako znak towarowy.


ZASADY STOSOWANIA LOGO


1. We wszelkich materiałach uniwersyteckich zaleca się stosowanie logo w wersji podstawowej (poziomej). Dopuszcza się stosowanie wersji uzupełniającej (okrągłej) w materiałach, w których użycie logo podstawowego jest niemożliwe (np. nieczytelność znaku czy zaburzenie koncepcji graficznej).

2. Wzory logo oraz zasady ich użycia określone zostały w Księdze Znaku.

3. Jednostki uniwersyteckie oraz pracownicy naukowi, reprezentujący z ramienia swojej jednostki Uniwersytet Warszawski, mają prawo użycia logo przy zachowaniu zasad jego stosowania. Doktoranci i studenci (także koła naukowe) w przypadku chęci użycia logo każdorazowo zobowiązani są do mailowego wystąpienia o zgodę do Biura Promocji za pośrednictwem swojego opiekuna naukowego. Pracownik ten odpowiada za prawidłowość dalszego użycia logo UW.

4. Instytucje współpracujące z uczelnią otrzymują logo Uniwersytetu Warszawskiego wyłącznie za pośrednictwem pracownika naukowego uczelni, odpowiadającego za tę współpracę z ramienia swojej jednostki. Pracownik ten odpowiada za prawidłowość dalszego użycia logo UW.

5. Powstające na uczelni spółki spin-off, w których udziałowcem jest uczelnia, mają prawo do wykorzystywania logo UW. W tej sprawie prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Promocji (Mateusz Gryżewski, mw.gryzewski@uw.edu.pl; 22 55 24 062).

6. Pracownicy UW, wydający indywidualnie publikacje, nie mogą używać logo UW do ich oznakowania. Jedyną sytuacją, która dopuszcza umieszczenie logo UW w publikacji jest uzyskanie dofinansowania od uczelni. Jednakże wtedy wymagany jest dopisek: publikacja współfinansowana/finansowana przez Uniwersytet Warszawski.

7. Logo każdorazowo udostępniane jest w postaci zapisu elektronicznego. W przypadku zgody na stosowanie logo należy przestrzegać wszystkich norm i zasad jego stosowania.

8. Logotypy w następujących wersjach:  wersja dla władz rektorskich, wersja łacińska, wersja do grawerów, wersja do tłoczeń dostępne są wyłącznie po konsultacji (zob. kontakt).


LOGO DO POBRANIA

WYBIERZ