WIZYTÓWKI SŁUŻBOWE – KROK PO KROKU


 1. Pobierz i wypełnij formularz wizytówek.
 2. Wyślij wypełniony formularz mailowo (promocja@uw.edu.pl), faksem (22 55 24 029) lub przynieś osobiście do Biura Promocji (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, nr 8).
 3. Oczekuj na e-mail z Zakładu Graficznego UW z dalszymi instrukcjami  (ok 2-3 dni o daty przekazania formularza).
 4. Odbierz wizytówki z Zakładu Graficznego.

WZÓR WIZYTÓWKI


Wizytówki służbowe posiadają określony układ treści (wizytówka bez użycia logo jednostki i z użyciem logo jednostki):

wizytówka_1  wizytówka2

Format: 90×50 mm
Wizytówka może być jedno- lub dwustronna. Zaprojektowano dwa rodzaje wizytówek: wizytówkę pracownika i jednostki.

Elementy obowiązkowe:
logo UW w wersji uproszczonej podstawowej
dane osobowe (w przypadku wizytówki pracownika)
dane kontaktowe jednostki (w przypadku wizytówki jednostki)

Elementy opcjonalne:
logo jednostki
nazwa jednostki
nazwa jednostki podległej
funkcja
dane teleadresowe

Typografia:
Wszystkie teksty justowane lewostronnie
nazwa jednostki: Arimo Bold 7 pkt, kolor PANTONE 295C, CMYK 100/57/0/40
nazwa jednostki podległej: Arimo7 pkt, kolor PANTONE 295C, CMYK 100/57/0/40
tytuł, imię i nazwisko:  Arimo Bold 8 pkt,kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100
funkcja: Arimo 7 pkt, kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100
dane teleadresowe: Arimo 7 pkt, kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100
kreska oddzielająca logo UW od logo jednostki: 0,5 pkt, kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100

Wizytówka  w języku obcym (lub rewers wizytówki dwustronnej):
układ i typografia na wizytówce w języku obcym (lub rewers wizytówki dwustronnej) pozostają bez zmian.
logo uproszczone podstawowe polskie zostaje zastąpione logo uproszczonym podstawowym angielskim.

Dopuszcza się umieszczanie na rewersie informacji niebędących tłumaczeniem awersu, ale wymaga to akceptacji Biura Promocji.


INFORMACJE OGÓLNE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE


 1. Zlecenie druku wizytówek służbowych odbywa się wyłącznie na podstawie złożenia formularza wizytówek.
 2. Biuro Promocji wypełniony formularz sprawdza pod względem merytorycznym, a następnie przekazuje go do Zakładu Graficznego. Zakład Graficzny wysyła wizytówkę do akceptacji bezpośrednio do Zamawiającego, na wskazany w danych kontaktowych e-mail. W przypadku braku wizytówki w skrzynce pocztowej po 2-3 dniach od wysłania formularza należy kontaktować się bezpośrednio z Zakładem Graficznym (tel. 22 55 20 888, zaklad.graficzny@uw.edu.pl) w celu wyjaśnienia opóźnienia.
 3. Jeżeli pracownik nie akceptuje zasad druku wizytówek, Biuro Promocji ma prawo odmówić ich wydrukowania. Ponieważ logotyp i nazwa uczelni, jako symbole instytucji, są jej wyłączną własnością, odmowa nie uprawnia pracownika do uzyskania wizytówek służbowych z logotypem i nazwą UW w inny sposób, np. w punkcie usługowym czy w automacie.
 4.  Adres mailowy umieszczany na służbowej wizytówce musi być służbowym adresem pracownika (domeny wydziałowe, uw.edu.pl lub adm.uw.edu.pl)
 5. Przypominamy o obowiązku uzyskania na wniosku akceptacji kierownika jednostki (zasada ta nie dotyczy samodzielnych pracowników naukowych – profesorów oraz doktorów habilitowanych). Wnioski nieposiadające akceptacji, jeżeli jest wymagana, nie będą przyjmowane.
 6. Doktoranci UW mają prawo do druku wizytówek służbowych pod warunkiem uzyskania potwierdzenia faktu otwartego przewodu doktorskiego u swojego opiekuna naukowego.
 7. Przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich zarejestrowanych przy UW oraz studenci mogą wyrabiać wizytówki bezpośrednio w Zakładzie Graficznym, ale bez prawa użycia logotypu Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Płatność za wizytówki służbowe jest regulowana notą księgową, wystawianą przez Zakład Graficzny UW, kierowaną na jednostkę, z której pochodzi osoba składająca wniosek.