Logo UW

OPIS LOGO


Logo Uniwersytetu Warszawskiego to znak graficzny godła z napisem polskim, łacińskim lub angielskim obok godła (wersja podstawowa – pozioma) oraz znak graficzny godła z otaczającym go opisem w języku polskim, łacińskim lub angielskim (wersja uzupełniająca – okrągła). Logo Uniwersytetu Warszawskiego jest własnością uczelni i jest prawnie chronione. W celu ochrony przed niewłaściwym użyciem logo zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP oraz w Office for Harmonization in the Internal Market (europejska agencja ds. znaków towarowych) jako znak towarowy.


ZASADY STOSOWANIA LOGO


1. We wszelkich materiałach uniwersyteckich zaleca się stosowanie logo w wersji podstawowej (poziomej). Dopuszcza się stosowanie wersji uzupełniającej (okrągłej) w materiałach, w których użycie logo podstawowego jest niemożliwe (np. nieczytelność znaku czy zaburzenie koncepcji graficznej).

2. Wzory logo oraz zasady ich użycia określone zostały w Księdze Znaku.

3. Jednostki uniwersyteckie oraz pracownicy naukowi, reprezentujący z ramienia swojej jednostki Uniwersytet Warszawski, mają prawo użycia logo przy zachowaniu zasad jego stosowania. Doktoranci i studenci (także koła naukowe) w przypadku chęci użycia logo każdorazowo zobowiązani są do mailowego wystąpienia o zgodę do Biura Promocji za pośrednictwem swojego opiekuna naukowego. Pracownik ten odpowiada za prawidłowość dalszego użycia logo UW.

4. Instytucje współpracujące z uczelnią otrzymują logo Uniwersytetu Warszawskiego wyłącznie za pośrednictwem pracownika naukowego uczelni, odpowiadającego za tę współpracę z ramienia swojej jednostki. Pracownik ten odpowiada za prawidłowość dalszego użycia logo UW.

5. Powstające na uczelni spółki spin-off, w których udziałowcem jest uczelnia, maja prawo do wykorzystywania logo UW po podpisaniu stosownej umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego Uniwersytetu Warszawskiego. Podpisanie umowy odbywa się za pośrednictwem pracownika Biura Promocji (kontakt: Agata Ignatowicz-Bocian, a.bocian@uw.edu.pl; 22 55 24 064).

6. Pracownicy UW, wydający indywidualnie publikacje, nie mogą używać logo UW do ich oznakowania. Jedyną sytuacją, która dopuszcza umieszczenie logo UW w publikacji jest uzyskanie dofinansowania od władz uczelni. Jednakże wtedy wymagany jest dopisek: publikacja współfinansowana/finansowana przez Uniwersytet Warszawski.

7. Logo każdorazowo udostępniane jest w postaci zapisu elektronicznego. W przypadku zgody na stosowanie logo należy przestrzegać wszystkich norm i zasad jego stosowania.

8. Logotypy w następujących wersjach:  wersja dla władz rektorskich, wersja łacińska, wersja do grawerów, wersja do tłoczeń dostępne są wyłącznie po konsultacji (zob. kontakt).


LOGO DO POBRANIA

WYBIERZ

 

Logo w wersji polskiej Logo w wersji angielskiej