Deklaracja dostępności

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Link umożliwiający pominięcie menu jest, ale nie działa. ScreenReader nie przenosi fokusa do treści.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Linki
  • Elementy rozwijalne menu głównego mają utrudniony dostęp za pomocą klawiatury oraz przy użyciu programów odczytu ekranu.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Występują problemy z dostępnością menu serwisu.
 • Slajdy
  • Brak możliwości wstrzymania automatycznego przewijania się slajdów. Co jakiś czas ScreenReader odczytuje numer wyświetlonego slajdu.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Witryna nie zawiera mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Zbyt mały kontrast dla odnośników
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Menu rozwijalne nie wyświetlają focusu klawiatury
 • Elementy dynamiczne strony
  • Karuzela z treścią dynamiczną – brak dostępu i informacji dla screenreaderów.
 • Slajdery
  • Serwis posiada slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury..
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Walidacja HTML/CSS
  • Strona zawiera błędy walidacji HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie promocja.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Marzena Burczyńska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: m.burczynska@uw.edu.pl, telefon 225524032. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Pałac Kazimierzowski – 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Wejście do budynku

Wejście główne do budynku przez podwójne drzwi dwuskrzydłowe: zewnętrzne o szerokości 84 cm, pochwyt na wysokości 105cm oraz próg 7 cm; drzwi wewnętrzne o szerokości 84 cm, klamka na wysokości 118 cm. Drzwi otwiera się ręcznie, przed budynkiem w godz. 7- 17 jest strażnik, którego można poprosić o pomoc. Brak możliwości kontaktu w portierem z zewnątrz.

Korytarze i przejścia

Winda znajduje się lewym skrzydle budynku i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (szerokość wejścia 90 cm), górny przycisk jest na wysokości 118 cm. Winda wyposażona w informacje głosowe. Większość wejść do biur to drzwi dwuskrzydłowe o szerokości ok 76 cm, klamki na wysokościach 120 cm – 127 cm, drzwi jednoskrzydłowe mają szerokość 95 cm, a klamki są na wysokości 120 cm. Wejście do toalet pion męski 100 cm drzwi wejściowe wewnętrzne 90cm klamki 120 cm, pion damski wejście 89 cm klamki 120 cm. Szatnia blat na wysokości 100 cm parter.

Procedury

W sytuacji potrzeby uzyskania pomocy proszę zgłosić się do portiera.

Łazienki, toalety, szatnie

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku, męska w lewym, a damska w prawym skrzydle. Szatnia znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe dostosowania

Winda wyposażona w informację głosową oraz podpisy w systemie Braille’a.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd autobusem do przystanku Uniwersytet na Karkowskim Przedmieściu lub metrem do stacji Uniwersytet/Nowy Świat.. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego jest możliwy po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.